فعالیت مداوم اعضای گروه مهندسی عصر شبکه در حوزه های مختلف IT ،تجربه ای بسیار گرانقدر را نصیب این تیم نموده که به مدد می توانیم چالش های پیش بینی نشده در راه راه اندازی پروژه ها  بهخوبی برطرف نماییم.