در شبکه های مبتنی بر مایکروسافت سرویسهای زیادی وجود دارند که فراخور نیاز شرکت ها،در شبکه نصب و راه اندازی می گردند. تیم فنی گروه مهندسی عصر شبکه این توانایی را دارد که کلیه سرویس های مورد نیاز شما را نصب و راه اندازی و پشتیبانی نماید.